Privacyverklaring

Als je persoonsgegevens aan Deltares verstrekt, dan worden deze verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deltares gebruikt verzamelde persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Jouw persoonsgegevens worden slechts bewaard voor zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Deltares zal jouw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, behalve nadat dit specifiek aan jou is voorgelegd en je daarmee hebt ingestemd bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, of in het geval van een wettelijke verplichting. Zie voor nadere details de specificatie hieronder.

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens, hanteert Deltares beleid inzake informatiebeveiliging en omgang met privacy. Zo treffen wij effectieve technische en organisatorische maatregelen, waaronder een beheersysteem voor informatiebeveiliging dat voldoet aan de internationale norm (ISO 27001:2013) en relevante wet- en regelgeving; doorlopende procedures om de weerbaarheid tegen cyberdreigingen te vergroten; maatregelen omtrent gegevensback-up, systeemtoegang, systeemintegriteit, viruscontrole, wachtwoorden en codering, en een doeltreffend bedrijfscalamiteitenplan.

Als je wilt inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken, kun je dat schriftelijk bij ons opvragen. Mocht het zo zijn dat bepaalde persoonsgegevens niet correct zijn, dan zullen we deze op jouw verzoek corrigeren. Daarnaast kun je ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of jouw gegevens te verwijderen. Als je eerder toestemming hebt gegeven kun je jouw toestemming ook te allen tijde weer intrekken.

Als je een klacht hebt, bijvoorbeeld over de manier waarop Deltares jouw persoonsgegevens verwerkt, of als je een bezwaar hebt naar aanleiding van de afhandeling van jouw verzoek tot inzage, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van jouw persoonsgegevens, dan kun je via de onderstaande gegevens contact met ons opnemen. Tevens kun je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien je vragen hebt over dit privacystatement, over de verwerking van jouw persoonsgegevens in het algemeen, of als je jouw gegevens wenst in te zien, aan te passen of te verwijderen, neem dan contact met ons op via:

Deltares
Postbus 177
2600 MH Delft
tel: +31 (0)88 335 8273 (8.00 – 17.30 uur bereikbaar)
email: dataprotection@deltares.nl

Specificatie

Inschrijving nieuwsbrief

Meldt je je aan voor een nieuwsbrief van Deltares? Dan gebruiken wij het door jou opgegeven e-mailadres uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen. Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als je ons hiervoor toestemming geeft. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kan afmelden. Wanneer je je afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres van de betreffende verzendlijst verwijderd.

Inschrijving evenement

Meldt je je aan voor een evenement van Deltares? Dan gebruiken wij de door jou opgegeven gegevens (naam, organisatie, functie (optioneel) en e-mailadres) uitsluitend om je te registreren voor dit evenement en om vooraf een beeld te vormen van het type deelnemers dat zich heeft aangemeld. Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als jij ons hiervoor toestemming geeft. Na afloop van het evenement worden jouw gegevens twaalf maanden bewaard om indien nodig naar aanleiding van het evenement correspondentie te kunnen voeren. Na afloop van deze twaalf maanden worden jouw gegevens verwijderd uit de voor het evenement aangelegde registratie.

Afnemen/downloaden van gratis producten of diensten

Wij verwerken de gevraagde gegevens (naam, organisatie (optioneel), adres en woonplaats (optioneel), e-mailadres, en bestelgegevens) om je de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren en om je bij vragen adequaat te kunnen informeren. Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als jij ons hiervoor toestemming geeft. Wij bewaren de verzamelde gegevens gedurende twaalf maanden om je bij vragen adequaat te kunnen informeren. Na afloop van deze 12 maanden worden de gegevens verwijderd.

Afnemen/downloaden van betaalde producten of diensten

Wij verwerken de gevraagde gegevens (naam, organisatie (optioneel), adres en woonplaats (optioneel), factuuradres en – woonplaats (optioneel), e-mailadres, en bestelgegevens) om je de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren en om – op jouw verzoek – adequate ondersteuning te kunnen leveren. Daarnaast kunnen we deze gegevens gebruiken om je te informeren over Deltares-gerelateerde nieuwsberichten, producten, diensten of evenementen die voor jou mogelijk interessant zijn. Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als jij ons hiervoor toestemming geeft. Wij bewaren de verzamelde gegevens gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar die geldt voor onze verkoopadministratie (dit is de fiscale bewaarplicht). Na afloop van deze 7 jaar worden de gegevens verwijderd.

Aanmaken van een account t.b.v. een website

Wanneer je een account aanmaakt op deze website leggen wij de door jouw opgegeven inloggegevens vast voor een periode van 1 jaar na het laatste moment van inloggen. Deze gegevens zullen wij voor geen ander doel gebruiken dan het bieden van de aangegeven functionaliteiten op deze website. Daarnaast leggen wij voor beveiligingsdoeleinden gegevens vast over de momenten waarop je ingelogd bent.

Posten van bericht(en) op een forum

Wanneer je een account aanmaakt op deze website leggen wij de door jouw verstrekte gegevens (naam, gebruikersnaam, wachtwoord, en foto (optioneel), vast voor een periode van 3 jaar na het laatste moment van inloggen. De door jou geplaatste berichten op ons forum, tijdstip van plaatsing en het betreffende topic, worden voor onbepaalde termijn bewaard. Alle verzamelde gegevens zullen wij voor geen ander doel gebruiken dan het bieden van de functionaliteiten op deze website, te weten het bieden van een forumfunctionaliteit. Daarnaast leggen wij voor beveiligingsdoeleinden gegevens vast over de momenten waarop je ingelogd bent.